תנאי שימוש

ברוכים הבאים ל- shop.westgalil.org.il/studio-jara (להלן: “זמן גליל מערבי”, “האתר” או “אתר האינטרנט”). השימוש באתר זה כפוף לתנאי השימוש והמגבלות המפורטים בהמשך.

אנא קרא את תנאי השימוש ומגבלות אלה בעיון לפני השימוש באתר האינטרנט.

1. מינוח ופרשנות

כותרות הסעיפים אשר נעשה בהן שימוש בהסכם נועדו לנוחיות הקורא ולא תינתן להן כל החשיבות משפטית.

המינוח להלן חל על תנאי השימוש והמגבלות, הצהרת הפרטיות והתניית הפטור הללו, ועל כל אחד מההסכמים: “משתמש”, “אתה” ו – “שלך” מתייחס אליך, האדם הניגש לאתר זה ומקבל את תנאי השימוש ומגבלות החברה. “החברה”, “האתר”, “אתר האינטרנט”, “אנחנו” ו – “אותנו”, מתייחסות לחברה שלנו. “צד”, “צדדים”, או “אותנו”, מתייחס הן למשתמשים והן לאתר האינטרנט, או לאחד מהם, למשתמש או לאתר האינטרנט. כל המינוחים מתייחסים להצעה, קבלה, עיון, או תשלום הנדרש בכדי שנעזור למשתמש באופן הראוי ביותר, בין אם על ידי פגישות רשמיות למשך זמן קבוע, או בכל אמצעי, במטרה מפורשת לענות לצורכי המשתמש בגין מתן השירותים/המוצרים המוצהרים באתר, בהתאם ובכפוף לחוק הישראלי הנוכחי. כל שימוש במנוח לעיל או במילים אחרות בלשון יחיד, רבים, (זכר או נקבה) ו/או הוא/היא או הם/הן, נחשב בר-החלפה.

ניתן להשתמש במידע ובחומרים שסופקו על ידי זמן גליל מערבי למטרות מידע בלבד. בעצם השימוש, הגישה או הורדת חומר מאתר אינטרנט זה אתה מסכים לפעול על פי התנאים וההוראות המפורטים בהודעה משפטית זו, אשר חלים על כל הביקורים באתר האינטרנט זמן גליל מערבי, גם עכשיו וגם בעתיד. האתר רשאי בכל עת להחליף, לערוך, לשנות ולעדכן את תנאי השימוש והמגבלות. אתה מוזמן לבקר בעמוד זה מעת לעת בכדי לבחון את תנאי השימוש והמגבלות העדכניים ביותר שהנך מחויב אליהם. אם אינך מסכים לתנאים ומגבלות אלו, אנא אל תשתמש באתר אינטרנט זה.

2. כללי

2.1. בשימושך באתר האינטרנט אתה נחשב כמי שקרא והסכים לתנאי השימוש ולמגבלות להלן:

2.2 בסיסו של אתר אינטרנט זה בישראל, והוא מנוהל על פי חוקי מדינת ישראל וכפוף להם. מטרת האתר היא לקדם את התיירות לגליל המערבי, ולספק למשתמשים מידע תיירותי על האזור.

2.3 תנאים אלה חלים על השימוש בתכנים הכלולים באתר האינטרנט באמצעות מחשב או כל מכשיר תקשורת אחר (לרבות, אך לא רק טלפונים ניידים, מחשבי כף יד ושאר התקנים של משתמשי קצה). תנאי השימוש ומגבלות אלו חלים על השימוש באתר באמצעות האינטרנט או בכל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

2.4. זמן גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש ומגבלות אלה ללא קבלת הסכמה מראש של המשתמש. מומלץ לקרוא את תנאי השימוש והמגבלות הללו בביקורים הבאים שלך באתר, בכדי להיות תמיד מעודכן בתנאי השימוש באתר אינטרנט זה.

2.5. בכל שאלה לגבי השימוש באתר ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לנציגי זמן גליל מערבי בכתובת orders.office@westgalil.org.il.

2.6. התקשרות משתמש עם צדדים שלישיים:

במסגרת השימוש באתרי הקבוצה עשוי המשתמש להתקשר עם צד שלישי, בין היתר, לצורך קבלת שירותים, לרבות שירותים בתשלום. התקשרות זו של המשתמש עם אותו צד שלישי, גם במקרה שבו השירות קשור לתכני אתרי הקבוצה, תעשה אך ורק בין המשתמש לאותו צד שלישי והחברה לא תהיה צד לה.

זמן גליל מערבי לא תישא בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים כאמור, או ביחס לכל התקשרות בין משתמש לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילות החברה ו/או אתרי הקבוצה.

3. תניות פטור

3.1. אתה מסכים כי שימושך באתר זה, ההסתמכות שלך על כל חומר הכלול באתר זה, וכל חומר שהועלה אליו, הערות או כל מידע אחר שניתן להשיג, לתת או להשתמש בו באתר זה, הנם באחריותך בלבד.

3.2. זמן גליל מערבי ינקוט באמצעים בכדי שהאתר וכל החומרים שבו יהיו נקיים מתוכנות זדוניות ו/או וירוסים. עם זאת, אתר האינטרנט וכל החומרים הנמצאים בו ניתנים “כמות שהם”, במידה המרבית המותרת על פי חוק, והם ניתנים ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או מכלילה. משמעות הדבר היא, ללא הגבלה, כי זמן גליל מערבי אינה מתחייבת כי אתר האינטרנט מתאים למטרה מסוימת, כי שהפונקציות הכלולות בחומרי באתר לא יושבתו, כי ליקויים יתוקנו, כי האתר נקי מווירוסים ורכיבים מזיקים אחרים, או כי האתר הוא מדויק, נקי משגיאות או אמין.

3.3. אתה מכיר בעובדה כי זמן גליל מערבי וספקי תוכן חיצוניים, שותפיהם וחברות המסונפות יחד עם העובדים, הסוכנים, המנהלים, נושאי המשרות ובעלי המניות שלהן, אינם אחראים לכל עיכוב, אי דיוק, כשל, טעות, השמטה, שיבוש, מחיקה, פגם, וירוס, כשל בקו התקשורת או לגניבה, הרס, נזק או גישה בלתי מורשית למערכת או רשת המחשבים שלך.

3.4. אתה מכיר בעובדה כי זמן גליל מערבי אינה אחראית לכל התנהגות משמיצה, פוגענית או בלתי חוקית, או לחומר שנמצא קשור לאתר זה, לרבות התנהגות או חומר שהועבר בכל דרך שהיא על ידי אדם אחר.

3.5. אתה מכיר בעובדה כי זמן גליל מערבי וספקי תוכן חיצוניים אינם אחראים לכל נזק, לרבות אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים או עונשיים, הקשורים לשימוש או לחוסר היכולת שלך להשתמש באתר או נובעים מהם.

3.6. לגבי כל תוכן שנמסר על ידיך ו/או משתמשים או שולחים אחרים, זמן גליל מערבי הוא רק המפיץ של תוכן כזה. זמן גליל מערבי אינו ולא יהיה אחראי לתכנים שנשלחו על ידי משתמשים או צדדים שלישיים אחרים, כולל דעות, הכרעות, עצות, הצהרות, תמונות, עיצובים, סימנים מסחרים, טקסטים, שירותים, או כל סוג אחר של מידע. זמן גליל מערבי לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שנגרם עקב הסתמכות על מידע שהתקבל ו/או הועלה דרך אתר האינטרנט. באחריותך בלבד להעריך את הדיוק, השלמות או השימושיות של תוכן כלשהו.

4. רציפות, זמינות ואמינות השירות

4.1. זמן גליל מערבי עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח את אמינות ודיוק המידע הכלול באתר, אבל אין ביכולתה להבטיח את אמינות ודיוק המידע. אם גילית אי דיוק במידע, אנא הודע לנו בכתובת: orders.office@westgalil.org.il.

4.2. זמן גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לערוך כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מוקדמת, ללא הסכמתך ו/או ידיעתך וללא כל חבות לשינויים כאלה.

4.3. זמן גליל מערבי רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות אותו מעת לעת, לשנות את התוכן, המבנה, המראה ואת זמינות השירותים שניתנו, ללא הודעה מוקדמת, ללא הסכמתך ו/או ידיעתך וללא כל חבות לשינויים ופעולות כאלה.

5. השימוש באתר זה

5.1. אתה ו/או מי מטעמך לא יפעילו או ירשו להפעיל או להעלות כל יישום מחשב או תוכנה או כל אמצעי או מכשיר אחר (כולל אך לא רק, תולעים, זחלנים, וירוסים, סוסים טרויאניים ורובוטים), לצורך חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר האינטרנט. אתה מסכים במפורש לא ליצור ולא להשתמש בכל אמצעי בכדי ליצור כאמור, תקציר או מאגר איסוף שיכילו תכנים מהאתר.

5.2. אתה ו/או מי מטעמך לא יציג תוכן מאתר האינטרנט בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות תוכנה כלשהי, מכשיר, אביזר, אתר אינטרנט או פרוטוקול תקשורת, את עיצוב האתר או כל תוכן אחר, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

5.3. אתה ו/או מי מטעמך מאשר כי חל איסור מוחלט לבצע שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט, מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים מהאתר.

5.4. השירותים באתר האינטרנט עשויים להכיל אזורים בהם יכולים המשתמשים להעלות תוכן מכל סוג שהוא, לכתוב חוות דעת, לתקשר אחד עם השני ו/או עם אתר האינטרנט (להלן: “שירותי תקשורת”).

5.5 הנך מסכים להשתמש באתר, כמו גם בשירותי התקשורת אך ורק כדי לספק ו/או לקבל מידע וחומר הולמים. בעת שימוש באתר האינטרנט, בין השימושים האסורים האחרים, אתה מסכים במפורש שלא:

• להטריד, לעקוב, לאיים, להתעלל, להשמיץ או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות החוקיות של אחרים.

• להעלות, להציג, לפרסם, או לאסוף כל חומר משמיץ, מגונה, בלתי הולם או בלתי חוקי.

• להעלות, להציג, לפרסם, או לאסוף את כל חומר המוציא דיבה, או פולש לפרטיות או פוגע בזכויות הפרסום או כל זכות אחרת של צד שלישי, או שנועד למטרות מסחריות או מכיל פרסומות או נועד לשדל אדם לקנות או למכור שירותים או לתרום, או לכלול מידע מכל סוג שהוא העלול להטעות צרכן.

• להעלות, להציג, לפרסם, או לאסוף את כל חומר עלול להוות עבירה פלילית, להקים חבות אזרחית או להפר חוק מדינה, מקומי, לאומי או בינלאומי כלשהו.

• לאסוף או “לקצור” מידע על כל משתמש אחר, לרבות אך לא רק, כתובות דואר אלקטרוני של משתמשים.

• להעלות, להציג, לפרסם, או לאסוף את כל חומר שעשוי להפר זכויות כלשהן של צד כלשהו, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים, עיצובים ופטנטים.

• להשתמש באתר האינטרנט ביחס ו/או בקשר ל-”דואר זבל” או “ספאם” מכל סוג שהוא (מסחרי או אישי).

• להניח שלא כיאות או לטעון לזהות, תכונות או כישורים של אדם אחר.

• להעלות, לפרסם או לפרסם מידע מסחרי מכל סוג שהוא, אלא אם כן ביקשת את הסכמתו של זמן גליל מערבי קיבלת את הסכמתה מראש ובכתב לשימוש שכזה. אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לסוכנים שלנו או לקבלני משנה או לכל צד שלישי אחר לצורך מטרות אלו. עם זאת, הסוכן או קבלן המשנה האמורים יחויבו להשתמש במידע בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו.

5.6. אתה מכיר בעובדה כי התקשורת והמידע אל האתר ומהאתר אינם חסויים.

6. קישורים חיצוניים

6.1. אתר זה עשוי להכיל ו/או לכלול היפר-קישורים, קישורים ועדכונים המספקים מידע ושירותים, לרבות אך לא רק, מידע על תחזית מזג האוויר (להלן: “הקישורים”) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרי אינטרנט אחרים (להלן: “מקורות אחרים”).

6.2. הקישורים ניתנים באתר האינטרנט אך ורק לנוחותך הכללת הקישורים באתר אינה מעידה על כל הרשאה או “גושפנקא” עבור התוכן, הנתונים או מידע כלשהו שפורסם בקישורים.

6.3. זמן גליל מערבי אינו מסוגל לשלוט באף חלק מהתכנים, הנתונים או במידע מכל סוג שהוא המתפרסם בקישורים, ולכן זמן גליל מערבי אינו אחראי לתוכן, נתונים או מידע כזה.

6.4. אין הבטחה כי כל הקישורים זמן גליל מערבי יובילו לאתרי אינטרנט פעילים.

6.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זמן גליל מערבי לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תכנים, נתונים או מידע בקישורים. זמן גליל מערבי לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, בשל השימוש או הסתמכות על המידע שפורסם באתר האינטרנט על ידי כל צד שלישי.

7. מידע על סיורים ונסיעות בינלאומיות

7.1. בשל אופיים של הסיורים וטיולי החוף המוצעים ומוצגים באתר האינטרנט, משתמשת זמן גליל מערבי בשירותם של מורי דרך מוסמכים עצמאיים ומפעילי תיירות מקומיים. זמן גליל מערבי, עובדיה, סוכניה, נציגיה, שותפיה ויורשיהם, המוציאים לפועל שלהם, קודמיהם וממשיכיהם, כולם וכל אחד מהם פטור ומשוחרר מכל תביעות, דרישות, פעולות או עילות תביעה על פי החוק או היושר אשר כל אחד עשוי או עלול להיות כנגד זמן גליל מערבי או מי מהם בשל כל אובדן, נזק, פגיעה (בגוף או ברכוש) או מוות שנמשך או נגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מן ההשתתפות בכל סיור או טיול חוף המוצג באתר של זמן גליל מערבי .

7.2. תעריפי הסיור הם לאדם או לכלי רכב, והם מוצגים בדולר ארה”ב זמן גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי הסיורים ללא הודעה מוקדמת.

7.3. כל ביטול חייב להיעשות בהתראה של 24 שעות לפני שעת היציאה של הסיור או טיול החוף. עבור כל הודעת ביטול אשר תוצג פחות מ-24 שעות לפני המועד שנקבע לסיור ו/או לטיסה ו/או ליציאה ו/או כל שירות אחר שהוזמן באתר האינטרנט, יחויב המשתמש ב-50% מעלות הסיור או השירות כולו.במקרה של אי-הופעה יגבה תעריף מלא, ותינתן אפשרות להצטרף לסיור הבא על בסיס מקום פנוי.לצורך ארגון מחדש של סיור עקב מזג אוויר גרוע, אנא הודע תחילה ל-זמן גליל מערבי. לא תחויב בגין ביטולים בשל תנאי מזג אוויר או אי הגעה של ספינת-התיירות שלך.

7.4. פרטי כרטיס האשראי שלך משמשים רק כדי להבטיח את מקומך בסיור או למקרה של אי-הופעה. תשלום מלא יועבר על ידי נציג הסיור של המשתמשים עם הגעת המשתמש.

8. ניצול לרעה

8.1. זמן גליל מערבי משתדלת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של אתר האינטרנט ושל השירותים המוצעים למשתמש. אנא דווחו לנו על כל בעיה ו/או תוכן פוגעני ו/או כל הפרת מדיניות.

8.2. בכוונת זמן גליל מערבי לוודא כי השירותים המוצעים באתר לא מפרים זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו. אם אתה חושש להפרת זכויות כזו, אנא שלח הודעה בהקדם האפשרי לכתובת: orders.office@westgalil.org.il.

8.3. זמן גליל מערבי אינה יכולה להבטיח שהמשתמשים באתר הנם בעלי הזכויות על חומרים, מידע ותכנים אחרים המועלים על ידיהם לאתר, ולכן אנו זקוקים לעזרתך בכדי לזהות פריטים המפרים זכויות.

9. תוכן האתר

9.1. זמן גליל מערבי אינה יכולה ואינה מפקחת או בודקת את המידע המועלה לאתר האינטרנט או מידע המועלה באופן אוטומטי לאתר.

9.2. זמן גליל מערבי מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומו של שיח פורה באתר, בהשתתפות פעילה של המשתמשים באתר. עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי ובכדי למנוע ניצול לרעה של חופש הביטוי באתר, שומרת לעצמה זמן גליל מערבי את הזכות להסיר כל תוכן המפר זכויות של צדדים שלישיים בין באמצעות הפרה של זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, קניין רוחני, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגרפי העלול להיות בלתי הולם לקטינים, פגיעה בשם הטוב והמוניטין של צד שלישי וכדומה.

9.3. זמן גליל מערבי עשוי לדחות ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך לספק סיבה או הסבר, אם התוכן של המשתמש פוגע בזכויות של צדדים שלישיים באמצעות הפרת זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, קניין רוחני, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגרפי העלול להיות בלתי הולם לקטינים, פגיעה בשם הטוב והמוניטין של צד שלישי וכדומה.

9.4. זמן גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, למסור כל מידע לאחרים הדורשים אותו על פי חוק, כמו גם את הזכות לערוך, להסיר, לסרב להעלות לאתר או לפרסם באתר כל תוכן, נתונים או מידע אשר זמן גליל מערבי מאמינה שהוא פוגעני או מפר את תנאי הסכם זה.

9.5. זמן גליל מערבי לא תיתן חסות לכל תוכן של משתמש ולא תחווה את דעתה באשר לנכונות או דיוק של הצהרות, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר על ידי משתמשים שונים או על ידי צד שלישי כלשהו. אתה מאשר ומודע לכך שכל הסתמכות על הצהרות, דעות, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך שלך על אחריותך בלבד.

9.6. זמן גליל מערבי רשאית לסרב לפרסם תוכן המפר את הנ”ל ו/או עלול לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא שומרת לעצמה את הזכות למחוק תכנים כאלו בכל עת.

9.7. זמן גליל מערבי אינה מחויבת לשמור מידע שהועלה לאתר. זמן גליל מערבי אינה חייבת להמשיך לפרסם המידע שהתפרסם באתר.

9.8. זמן גליל מערבי ממליצה לך להיות זהיר במיוחד בקשר לתוכן שפורסם על ידך או על ידי אחרים באתר. זמן גליל מערבי ממליצה לך להיות זהיר במיוחד בכל הנוגע למידע מקצועי הנכלל באתר. מידע זה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, והוא בגדר המלצה בלבד.

9.9. כאמור, השימוש שלך במידע, תוכן או נתונים כלשהם באתר יהיה באחריותך בלבד.

10. שימוש בינלאומי באתר

10.1. אתה מסכים כי כל פעולה שבוצעה על ידך באמצעות אתר אינטרנט זה, אינה מפרה את חוקי הטריטוריה ממנה אתה משתמש באתר האינטרנט.

11. שיפוי

11.1. אתה מסכים להגן, לשפות ולפטור מחבות את זמן גליל מערבי, שותפיה והחברות המסונפות עליה יחד עם העובדים, הסוכנים, המנהלים, נושאי המשרה ובעלי המניות שלהן, מכל ההתחייבויות, התביעות, הנזקים וההוצאות (לרבות עלויות ושכר טרחה סביר של עורך דין) הנובעים מהשימוש שלך באתר זה, מכישלון שלך להשתמש באתר, מהפרה או מהפרה לכאורה של הסכם זה, או הפרה או הפרה לכאורה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכות קניינית או זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.

12. פרטיות

12.1. לפרטיות שלך חשיבות עצומה עבור זמן גליל מערבי.

12.2. זמן גליל מערבי עושה מאמצים סבירים על פי הנסיבות בכדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. עם זאת, בשל אופייה של הרשת, איננו יכולים להבטיח הגנה מלאה על מידע הזה.

12.3. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע הממוחשב של האתר.

12.4. זמן גליל מערבי לא תמכור ולא תיתן פרטים אישיים של משתמש לצד שלישי למטרות שיווק ללא הסכמתך המפורשת.

12.5. עם ההצטרפות כמנוי למאגר המידע הממוחשב של אתר אינטרנט זה אתה מסכים לקבל תוכן פרסומי, החברה תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם הודעות דואר אלקטרוני, מידע אודות שירותים ופרסומים שיווקיים. בין אם מדובר במידע שהיא עצמה מפרסמת ובין אם מדובר במידע שתקבל מחברת ספנות או מפרסמים אחרים. במידה ולא תרצה להמשיך לקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל בכל עת, לבטל את האישור ולהפסיק לקבל מידע באמצעות פנייה לדואר האלקטרוני המסחרי של האתר: orders.office@westgalil.org.il.

12.6. המשתמש פוטר את זמן גליל מערבי מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה מדליפת מידע של המשתמש, ללא קשר לסיבת הדליפה.

13. הודעה על קניין רוחני

13.1. כל התוכן באתר האינטרנט הנו קניינו של זמן גליל מערבי. אסור להעתיק או לפרסם דף או תוכן כלשהו, או חלק כלשהו ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של זמן גליל מערבי.

13.2. כל העיצובים, הטקסט, האיורים, היישומים, הקוד וכל תוכן אחר ו/או חומר הכלול (בין אם גלוי או מוסתר) באתר האינטרנט, הנו חומר המוגן בזכויות היוצרים של זמן גליל מערביו/או ספקי התוכן החיצוניים ו/או שותפים עסקיים של זמן גליל מערבי.

13.3. האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות, חוקי זכויות יוצרים וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן באתר האינטרנט נועד אך ורק לשימוש אישי ופרסום לא מסחרי.

13.4. אסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן החומר המוגן בלא קבלת הסכמה מראש בכתב של זמן גליל מערבי.

13.5. על ידי שליחת והעלאת תוכן לאתר האינטרנט, אתה מודיע ל-זמן גליל מערבי כי אתה הוא הבעלים החוקיים של תוכן זה, או שקיבלת תחילה רשות מהבעלים החוקיים לשלוח את התוכן. יתר על כן: על ידי שליחת והעלאת תוכן לאתר הנך מעניק ל-זמן גליל מערבי רישיון לא-בלעדי, כלל עולמי, ללא תמלוגים: להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לערוך, לתרגם ולעצב מחדש תוכן זה מבלי כל התחייבות להזכיר את שמו של משתמש ו/או לקשר אותו לתוכן זה (“הרישיון”). תוקף הרישיון יפקע רק כאשר ימחק המשתמש את התכנים שהועלו ו/או נשלחו. תום הרישיון לא ישפיע על כל רישיון משנה שניתן על ידי זמן גליל מערבי ו/או כל התחייבות לצד שלישי כלשהו שנעשה לפני תום הרישיון.

13.6. השם של זמן גליל מערבי , הסמלילים שלה, סימנים מסחריים רשומים ולא רשומים, הנם רכושה הבלעדי של זמן גליל מערבי. כל הסמלילים האחרים, סימנים מסחריים רשומים ולא רשומים, סימני השירות והשמות המסחריים אשר באתר האינטרנט הם קניינם הרוחני של בעליהם, בהתאמה. אתה מסכים באופן מפורש שלא להעתיק, להוריד או לנצל בצורה אחרת את כל סימני המסחר הנ”ל, ללא רשותה של זמן גליל מערבי או של בעליו החוקיים בהתאמה של סמליל, סימן מסחרי, סימן שירות או שם מסחרי כזה.

14. הודעות והליכי הורדה

14.1. זמן גליל מערבי תגיב להודעות בדבר הפרה לכאורה של חוקי הקניין הרוחני, זכויות היוצרים , הפרטיות ולשון הרע. במסגרת התגובה שלנו, אנו עשויים להסיר או למנוע גישה לתוכן ו/או חומר המצויים באתר האינטרנט לגבי נטען שהוא מפר ו/או משמיץ, מוציא דיבה, פולש לפרטיות או פוגע בזכויות הפרסום.

14.2. בעת שליחת הודעה על חומר המפר זכויות יוצרים, אנא הגדר במדויק איזו זכות הופרה (כגון זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה או פגיעה בפרטיות).

14.3. זמן גליל מערבי תבטל או תסיר את הגישה לכל תוכן ו/או חומר המאוחסן בשרתים שלה, תוך 72 שעות לאחר קבלת הודעה על חומר המפר זכויות יוצרים.

14.4. זמן גליל מערבי תנסה ליצור קשר עם מי ששלח את התוכן ו/או החומר המפר לכאורה.

14.5. לפני שליחת הודעה על חומר המפר זכויות יוצרים, מומלץ ליצור קשר עם עורך דין בכדי להבין טוב יותר את זכויותיך וחובותיך על פי החוק הישים.

14.6. מטרת דרישות ההודעה להלן לציית לזכויות ולחובות של זמן גליל מערבי בכפוף לחוקים המתאימים ואינן מהוות ייעוץ משפטי.

14.7. הודעה על הפרת זכויות יוצרים של התוכן ו/או חומר המצוי בשרתים של זמן גליל מערבי , צריכה לכלול את הפרטים הבאים:

• פרטי ההתקשרות שלך (כתובת אישית, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכו’).

• פרטים מספיקים במידה סבירה כדי לזהות את התוכן ו/או חומר המפר על פי הטענה.

• פרטים מספיקים במידה סבירה כדי לאתר ולזהות את התוכן ו/או חומר המפר על פי הטענה (לצורך המחשה בלבד, קישור לחומר).

• הצהרתך כי אתה מאמין בתום לב כי השימוש בתוכן ו/או חומר האמור אינו מאושר.

• הצהרתך, בכפוף לעונשים הצפויים על מתן עדות שקר, כי המידע שמסרת בהודעה על הפרת זכויות יוצרים הוא נכון ומדויק, וכי אתה הוא הבעלים של הזכויות הנפגעות לכאורה או שאתה מורשה לפעול בשם הבעלים של הזכויות האמורות.

• חתימה שלך (אלקטרונית או פיזית).

15. פרסומות, חומר מסחרי ושיווקי

15.1. אתר האינטרנט כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות וחומר שיווקי אשר מפורסם מטעם ספקי שירות, מפרסמים או משתמשים שונים, המעוניינים להציע מוצרים או שירותים למכירה (“חומר שיווקי”).חומר שיווקי יכול להתבטא בטקסט, תמונות או קולות.

15.2. זמן גליל מערבי לא תישא באחריות לחומר שיווקי שפורסם באתר האינטרנט.

15.3. זמן גליל מערבי אינה יוצרת, מפקחת, מוודאת או עורכת את החומר השיווקי ו/או את נכונותו ו/או התאמתו של חומר שיווקי שכזה. האחריות לכל חומר שיווקי או לכל תוצאה של הסתמכות המשתמש על חומר כזה. העובדה כי צד שלישי מסוגל לפרסם חומר שיווקי כגון זה באתר האינטרנט אין פירושה כי זמן גליל מערבי ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את השירותים, המוצרים או השירותים המוצעים בחומר שיווקי שכזה.

15.4. עסקה שתעשה מעבר לחומר השיווקי המפורסם באתר תידון במשא ומתן ישיר בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר זמן גליל מערבי . לא תהיה צד בעסקה כזו, ולא תישא באחריות בגין דבר מטובין ו/או שירותים שהוצעו או נרכשו על בסיס חומר שיווקי שכזה.

16. קידום מכירות

16.1. זמן גליל מערבי רשאית לכלול באתר האינטרנט סוגים שונים של פעילויות לקידום מכירות, לרבות אך לא רק, הגרלות, חבילות נופש העשויות לכלול טיסות, שכירת רכב, בתי מלון ומסעדות, תלושי מזון, שוברי מתנה, פרסים כספיים, כרטיסי כניסה וקופונים (להלן: “קידום מכירות”).

16.2. על מנת להשתתף בקידום מכירות כזה, ייתכן שיהיה צורך להירשם או להצטרף לאתר ו/או לקידום המכירות המסוים, ולספק לנו מידע, לרבות אך לא רק, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, פרטי הכתובת האישית שלך (כגון מדינה, עיר, שם הרחוב ומיקוד) וכדומה.

על מנת להבין טוב יותר איזה סוג של מידע אנו אוספים וכיצד אנו משתמשים במידע, קרא בבקשה את מדיניות הפרטיות שלנו (קישור).

16.3. ההשתתפות בקידום המכירות מהווה את הסכמתך, מטעמך ומטעם כל משתמש המשתתף ואשר בחסותך החוקית, למחויבותך לתנאי השימוש ומגבלות אלה, כמו גם לתנאי השימוש ולמגבלות המסוימות של המבצעים האמורים.

16.4 זמן גליל מערבי לא אחראית על קידום מכירות המפורסם באתר.

17. סקרים ושאלונים

17.1. זמן גליל מערבי רשאית לכלול באתר האינטרנט סוגים שונים של סקרים ושאלונים, לרבות אך לא רק, סקרים ושאלונים לגבי חוויית המשתמש, שביעות הרצון, השימושיות של האתר, חווית המשתמש חוויה ושביעות הרצון מכל ספק מידע חיצוני ו/או ספק שירות או ספק מכל סוג של המידע ו/או השירות שהמשתמש קיבל מצד שלישי שכזה.

על מנת להבין טוב יותר איזה סוג של מידע אנו אוספים בסקרים ובשאלונים האמורים וכיצד אנו משתמשים במידע כזה, קרא בבקשה את מדיניות הפרטיות שלנו.

18. קניית מוצרים באתר האינטרנט

18.1. זמן גליל מערבי מנהלת חנות מקוונת באתר אינטרנט שבה יוכל המשתמש לרכוש מוצרים, חבילות שי, קופונים ושוברים.

19. כל המסחר שנעשה באתר האינטרנט נעשה באחריותך בלבד. זמן גליל מערבי לא תהיה אחראית לעסקאות ו/או למסחר שתבחר לעשות עם צד שלישי כלשהו.

20. הפסקת שימוש

20.1. זמן גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות לסיים באופן מידי את שימושך או את גישתך לאתר זה בכל עת אם זמן גליל מערבי תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הפרת הסכם זה או חוק או כלל או תקנה רלוונטיים כלשהם, או שהיית מעורב בהתנהגות שאינה נחשבת ראויה או מקובלת לדעת זמן גליל מערבי.

21. שיפוט

21.1. הסכם זה וכל כללי הפעולה של אתר האינטרנט שהוקם על ידי זמן גליל מערבי מהווה את ההסכם המלא בין הצדדים ביחס לנושא הנדון, והוא מחליף את כל ההבנות הקודמות בכתב ובעל פה ואת הסכמים קודמים בין הצדדים ביחס לנושא הנדון.

21.2. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מבלי לסתור אותם.

21.3. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת לגבי השימוש באתר ו/או לגבי תנאי השימוש ומגבלות אלה, כמו גם הסכמים מקוונים מסוימים בקשר לשירותים מסוימים באתר האינטרנט, תובא בפני בורר אשר הוא עורך דין מיומן בתחום של מסחר אלקטרוני ומשפט באינטרנט, שזהותו תיקבע על ידי יו”ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

22. יצירת קשר

22.1 אם אתה סבור כי משהו ממידע הכלול באתר זה פוגע בזכויותיך, עליך להודיע ל-זמן גליל מערבי על הפרת זכויותיך. זמן גליל מערבי תטפל בהודעות שתקבל בדבר הפרה לכאורה ותנקוט בצעדים מתאימים כנדרש על פי חוק. אנא שלח את טענותיך על הפרת זכויות לכתובת זו:

עמותת זמן גליל מערבי, רחוב האלון 6‏, כפר וורדים.

כתובת דואר אלקטרוני orders.office@westgalil.org.il